Drainage biedt kansen om verzilting tegen te gaan

2023-12-21

Niet denken in bedreigingen, maar in kansen. Dat is de reden voor akkerbouwer Romke Sijtsma om mee te doen aan een proef met anti-verziltingsdrainage vanuit het project Zoet op Zout.

Om voor te sorteren op een mogelijke toename van verzilting laat de familie Sijtsma in Pingjum (Noordwest-Friesland) komend jaar in één van de percelen anti-verziltingsdrainage aanleggen. Bij anti-verziltingsdrainage is het idee dat de zoetwaterbuffer in de ondergrond zo groot mogelijk wordt, terwijl de ontwatering van het perceel gehandhaafd blijft. Het gaat om een pilot, aldus Romke: ‘Acacia Water heeft scans van de bodem gemaakt om de diepte van de drainagebuizen te bepalen. We willen kijken of we de zoetwaterlens kunnen vergroten door te spelen met het grondwaterpeil.’

Risicogebied

Afgelopen voorjaar zijn de Sijtsma’s samen met een aantal andere ondernemers in de Lytse Bouhoeke deelnemer geworden aan het project Boeren Meten Water. ‘We zitten hier dicht tegen de Waddenzee aan, een risicogebied als het om verzilting gaat,’ vertelt Romke. ‘Reden te meer om te willen weten hoe het nu precies met het zoutgehalte in onze percelen en sloten is gesteld. We beschikken over twee Aquapinnen, waarvan er één in een perceel dicht tegen de dijk is geplaatst en de ander wat verder af.’

Te zout voor uien

Voor een goed beeld van de mate van verzilting zal er nog langer gemeten moeten worden. Op dit moment lijkt het mee te vallen, vooral ook omdat het waterschap dit gebied goed doorspoelt. Dat de metingen toch al belangrijke informatie opleveren, schetst Romke aan de hand van zijn bevindingen met een ander meetinstrument, de Aquamobile: ‘Metingen met de Aquamobile wijzen uit dat het water in onze sloten soms al behoorlijk zout kan zijn. We hebben al keer een EC van vier  gemeten. Voor het beregenen van uien is dat toch echt te zout.’

Akkerbouwbedrijf

Romke Sijtsma is derdejaars student Tuin- Akkerbouw aan Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Daarnaast is hij in maatschapverband al lange tijd nauw betrokken bij het akkerbouwbedrijf van zijn ouders in Pingjum. Een bedrijf met een areaal van 240 hectare waar de teelt van pootaardappelen de corebusiness vormt, aangevuld met uien, suikerbieten, wortelen, gerst, wintertarwe en vezelhennep.

De aanleg van het systeem zal worden uitgevoerd door Acacia Water. Samen met LTO Noord projectpartner in Boeren Meten Water en Zoet op Zout.