Over zoet op zout

Over ons

De agrariërs rond het Lauwersmeer zijn ambitieus en actief op zoek naar perspectief en kennisontwikkeling hoe om te gaan met klimaateffecten, verzilting en verdroging. De pootgoedteelt in dit gebied is van grote economische en maatschappelijke waarde. Steeds vaker krijgt de landbouw te maken met de gevolgen van verzilting van het oppervlakte- en grondwater. Zoet op Zout is bedoeld om te onderzoeken en inzicht te krijgen in wat technisch en landbouwkundig mogelijk zodat schade voorkomen kan worden.

Wat doen we

Zoet op Zout bestaat uit meerdere bouwstenen die allen duurzame en toekomstgerichte landbouw als doel hebben. In het project wordt onderzoek gedaan naar het regionale waterbeheer, zoetwatermaatregelen zoals ondergrondse opslag en antiverziltingsdrainage, en zouttolerante gewassen. Om opschaalbaarheid en betaalbaarheid te waarborgen is de economische en financiële haalbaarheid als overkoepelend thema meegenomen. 

Onze geschiedenis

Het initiatief is geboren bij de agrariërs en samen met Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA), LTO Noord, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), The Potato Valley (TPV) en Acacia Institute doorontwikkeld. Gaandeweg zijn verschillende partijen aangehaakt: Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Agrarische Jongeren Fryslân (AJF), Gronings Agrarisch Jongeren Kontact (GrAJK) en Fjildlab. Gezamenlijk werkt het team van 2021 tot en met 2024 aan de doelstellingen binnen Zoet op Zout.